ΕΡΓΟ

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Μέτρου 421α με τίτλο «Νήσος Πελοπόννησος» του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013

Copyright © Peloponnese Wine Roads 2015

Ιδέα, σχεδιασμός και υλοποίηση: The Green Travellers